Greasy Fork is available in English.

Messenger Redirect

Redirect facebook.com/messenger to messenger.com

Tác giả
Minh Hiếu Dương
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
67
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
21-02-2019
Đã cập nhật
21-02-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

You can also try these related scripts: