Greasy Fork is available in English.

BiliPlus UI

修改BiliPlus界面

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v1.19 04-02-2018 评论页面美化 主页ajax完成(水一波更新
 • v1.18 03-02-2018 主页随机视频修改
 • v1.17 02-02-2018 侧边栏遮罩
 • v1.16 02-02-2018 侧边栏遮挡主体内容
 • v1.15 01-02-2018 自适应
 • v1.14 31-01-2018 修改原版侧边栏
 • v1.13 31-01-2018 添加页面标题
 • v1.12 28-01-2018 添加搜索功能
 • v1.11 28-01-2018 版权信息美化
 • v1.10 28-01-2018 暂时性修复Tucao
 • v1.09 28-01-2018 修改侧边栏收回
 • v1.08 28-01-2018 更新Ajax
 • v1.07 28-01-2018 修复主体被LOGO遮挡
 • v1.06 27-01-2018 修复视频页面背景遮挡元素点击
 • v1.05 27-01-2018 紧急修复一波播放器
 • v1.03 26-01-2018 修改match为include ECMA6
 • v1.03 25-01-2018 代码重构
 • v1.03 25-01-2018
 • v1.02 24-01-2018
 • v1.02 24-01-2018
 • v1.02 24-01-2018
 • v1.02 24-01-2018
 • v1.01 24-01-2018
 • v1.0 24-01-2018