Greasy Fork is available in English.

阻止拷贝文档添加版权信息

原理就是覆盖剪切板,理论上大部分网站都支持

Tác giả
江强
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
843
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
自动删除知乎、csdn、cnblogs、简书 、慕课网 文档拷贝时 自动添加的版权声明!
典型场景: 在csdn上拷贝个linux批处理命令,粘贴到终端执行.你就能体会这脚本的作用是干嘛的