Greasy Fork is available in English.

AcFun官方Html5强制启用器

每个人都应该是锦鲤

Tác giả
esterTion
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.697
Đánh giá
4 0 0
Phiên bản
6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

凭什么我不能用,我不服!

已经安装过扩展的同学请禁用扩展,不然依然会被替换播放器

大概能用,等之后正式发布 预览图片