Greasy Fork is available in English.

[vk.com/randomapp] Подмена победителей

Подменяет победителя в конкурсе. Данный скрипт не будет работать без специального расширения. За подробностями обращайтесь к автору

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2020-11-25 0 0
2020-11-24 0 0
2020-11-23 0 0
2020-11-22 0 1
2020-11-21 0 0
2020-11-20 0 0
2020-11-19 0 0
2020-11-18 0 0
2020-11-17 0 0
2020-11-16 0 0
2020-11-15 0 1
2020-11-14 0 0
2020-11-13 0 1
2020-11-12 0 0
2020-11-11 0 0
2020-11-10 0 0
2020-11-09 0 0
2020-11-08 0 0
2020-11-07 1 0
2020-11-06 0 1
2020-11-05 0 0
2020-11-04 0 0
2020-11-03 0 1
2020-11-02 0 0
2020-11-01 0 0
2020-10-31 0 0
2020-10-30 0 1
2020-10-29 1 0
2020-10-28 0 0
2020-10-27 0 0
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV