Greasy Fork is available in English.

移除百家号搜索结果

删除百度搜索结果的百家号结果

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.