Greasy Fork is available in English.

Taste of the World Matching Task

A is Yes S is No D is unsure

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.