Greasy Fork is available in English.

CSDN不登录查看全文&CSDN移除广告

CSDN越来越流氓了,不登录只能查看文章的开头部分。但是其实这只是一个前端限制,文章的数据已经全部加载好了,所以可以通过脚本来让CSDN文章无所遁形。顺便移除了一下讨厌的广告。

Tác giả
松鼠的尾巴
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
3.282
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
0.5
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho