Greasy Fork is available in English.

Powerline.io infinite score and length

Exploits debugging capabilities in the Powerline.io server to grant infinite score and length

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/373817-powerline-io-infinite-score-and-length/code/Powerlineio%20infinite%20score%20and%20length.js?version=641271

Tác giả
Liam Zander
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho