Greasy Fork is available in English.

CSDN 去广告沉浸阅读模式

沉浸式阅读 🌈 使用随机背景图片 🎬 重构页面布局 🎯 净化剪切板 🎨 屏蔽一切影响阅读的元素 🎧

Tác giả
SublimeCT
Cài đặt hàng ngày
6
Số lần cài đặt
5.997
Đánh giá
42 0 0
Phiên bản
2.6.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

CSDN 去广告沉浸阅读模式

支持随机背景图片的超棒沉浸式阅读体验, 屏蔽所有广告和多余内容, 只显示文章/评论和底部推荐文章, 支持 blog/bbs/iteye/ask github

预告, 2.0 已基本结束, 即将开发 3.0 版本

简介

 1. 点击右下角小齿轮设置背景图片
 2. 屏蔽广告
 3. 移除与正文无关的 sidebar & header
 4. 正文部分宽度放大
 5. 绕过阅读更多按钮; 直接展开正文内容
 6. 增强广告屏蔽,建议使用 ABP 等插件屏蔽广告,还可以明显提升页面加载速度
 7. 屏蔽登录弹窗
 8. 增加随机背景图并设置透明度
 9. 移除点击文章中的链接拦截, 直接跳转到目标链接, 建议使用鼠标中键在新窗口打开链接!
 10. 解除跳转拦截
 11. 默认显示评论列表分页组件
 12. 从文中提取原文链接(如果作者写了会在顶部 info-box 里显示转载自) 可设置是否显示
 13. 解除固定在屏幕底部的 toolbox
 14. 可设置纯色背景

2.0 剩余计划

 • ~~跨域访问 baidu skin API, 直接同步为当前用户的背景图片数据~~ 因用户体验问题放弃, see
 • ~~继续完善设置项和设置弹窗样式~~

3.0 计划支持的功能

 • 增加夜间模式(可配置启用时间)
 • 增加阅读统计和文章/作者标注, 优化阅读效率
 • 展示 markdown 大纲

UI

设置弹窗: lhML8Enoy25Y3gN.png 未开启:

bbs.png blog.png

开启:

blog2.png blog3.png