Greasy Fork is available in English.

subtitle utils module

字幕工具模块

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/373379-subtitle-utils-module/code/subtitle%20utils%20module.js?version=637875

Tác giả
fengqi deng
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20181018081738
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

字幕转换的模块

subtitles utils module