Greasy Fork is available in English.

Ketozin38

https://trynutra9.com/ketozin/

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/373320-ketozin38/code/Ketozin38.js?version=637340

https://trynutra9.com/ketozin/