Greasy Fork is available in English.

gm4-polyfill-mach6-legacy

This utility is designed to ease authoring user scripts compatible with both Greasemonkey 4 and other/older user script engines.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/373124-gm4-polyfill-mach6-legacy/code/gm4-polyfill-mach6-legacy.js?version=839554

Tác giả
mach6
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.3
Đã tạo
11-10-2018
Đã cập nhật
20-08-2020
Giấy phép
GPL
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Provide backward support for legacy API. Slightly modified from the original one

this version doesn't need support of arrow function/let/Pbject.entries

https://greasemonkey.github.io/gm4-polyfill/gm4-polyfill.js

https://greasyfork.org/en/scripts/372965-gm4-polyfill-mach6

The git repo is at https://github.com/machsix/Super-preloader/blob/master/polyfill/gm4-polyfill-mach6-legacy.js