Greasy Fork is available in English.

gm4-polyfill-mach6-legacy

This utility is designed to ease authoring user scripts compatible with both Greasemonkey 4 and other/older user script engines.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/373124-gm4-polyfill-mach6-legacy/code/gm4-polyfill-mach6-legacy.js?version=635792

Tác giả
mach6
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

Provide backward support for legacy API. Slightly modified from the original one

this version doesn't need support of arrow function/let/Pbject.entries

https://greasemonkey.github.io/gm4-polyfill/gm4-polyfill.js

https://greasyfork.org/en/scripts/372965-gm4-polyfill-mach6