Greasy Fork is available in English.

Zombs.io ( Auto Heal + Speed Run + Party Spam + More )

Zombs.io auto heal + speed run + party spam + More

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.