Greasy Fork is available in English.

Zombs.io ( Auto Heal + Speed Run + Party Spam + More )

Zombs.io auto heal + speed run + party spam + More

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.