Greasy Fork is available in English.

Hook all ajax

it can hook all ajax

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/372706-hook-all-ajax/code/Hook%20all%20ajax.js?version=635123

Tác giả
Cangshi
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1.018
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web