Greasy Fork is available in English.

Acfun评论标签

文章区评论楼层标签添加

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v2.2 19-10-2019 修复了先前版本无法显示的BUG,非常抱歉,让大家久等了
  • v2.1 11-01-2019 修改了旧版评论区添加刷新按钮之后所引起的问题
  • v2.0 11-01-2019 修复了由于A站新评论区增加了刷新按钮而造成的评论区标签无法显示的问题
  • v1.7926.3368.21 10-01-2019 为新版评论区增加了添加标签功能,并对旧版评论区做了兼容(老版本以无效)
  • v1.0 20-09-2018