Greasy Fork is available in English.

查找新浪微博图床图片的发布者

尝试找到新浪微博图床图片的发布者

Tác giả
水西瓜
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
200
Đánh giá
3 1 0
Phiên bản
0.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

更新:2019.05.06 - v0.6
根据CN_ycx的反馈,可以增加匹配的微博图床地址,现在有sinaimg.cn、sinaimg.com、sinaimg.in三个了。


更新:2018.12.04 - v0.5
Bug修复。
今天发现一个无法查找发布者的图片。。。
经检查确认,参考的那个原始代码中存在一个错误,在进行62进制转换时,使用的字符串中没有j和J(写成了g和G)。


更新:2018.09.14 - v0.4
发现图片很大时,如果把按钮放在页面上方会使图片下移。因此,将按钮的位置改到右下角。


markreton提供的追踪微博图床上传者默认会直接跳转到微博,在很多时候非常不方面。但是作者已经很久没有继续更新了。所以只能自己动手丰衣足食。

实现同样的功能,尝试找到新浪微博图床图片的发布者,仅在markreton的基础上,增加了一个按钮,点击之后才转到微博。

浏览器中打开微博图床的图片时,在右下角添加一个“查看发布者微博”的按钮。


代码来源:
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/32928-%E8%BF%BD%E8%B8%AA%E5%BE%AE%E5%8D%9A%E5%9B%BE%E5%BA%8A%E4%B8%8A%E4%BC%A0%E8%80%85
https://www.v2ex.com/t/388152
https://gist.github.com/mysteriouss/5ea6487292ac38c392fbb315507a4126