Greasy Fork is available in English.

YouTube aspect ratio switcher

Adds an aspect ratio switcher to the player, for videos that have the wrong aspect ratio.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.