Greasy Fork is available in English.

YouTube aspect ratio switcher

Adds an aspect ratio switcher to the player, for videos that have the wrong aspect ratio.

Filter: Last 30 days Last 365 days Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2021-09-18 0 17
2021-09-19 0 18
2021-09-20 1 16
2021-09-21 0 18
2021-09-22 0 10
2021-09-23 0 15
2021-09-24 0 16
2021-09-25 0 12
2021-09-26 0 17
2021-09-27 0 14
2021-09-28 0 15
2021-09-29 0 13
2021-09-30 0 14
2021-10-01 0 18
2021-10-02 0 18
2021-10-03 0 14
2021-10-04 0 11
2021-10-05 0 17
2021-10-06 0 14
2021-10-07 0 15
2021-10-08 0 12
2021-10-09 0 15
2021-10-10 1 18
2021-10-11 0 15
2021-10-12 0 15
2021-10-13 1 15
2021-10-14 0 18
2021-10-15 0 18
2021-10-16 0 14
2021-10-17 0 3
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV