Greasy Fork is available in English.

Highlighter+

Highlight the web!

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/369294-highlighter/code/Highlighter+.js?version=608958

Tác giả
Drawbackz
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20180628234139
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web