Greasy Fork is available in English.

accessibility_盲网快捷键

可访问性优化

Tác giả
Veg
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
150
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1.6.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • qt06.com
  • amhl.net
  • tingyouwang.com
  • amtkjy.com

Mô tả của tác giả

版本 0.1.5

重写了整个实现代码,效率更高,更稳定

支持争渡网 Alt +X 快捷键

支持爱忙网、爱忙论坛、安卓爱好者、听游往

Alt + X 和 Alt + Z 快捷键

加 shift 可反向切换

有其它需要增加支持的盲网、脚本的 Bug 或建议可加群反馈。WEB Accessibility 100% 348946985

版本 0.1.5.1

增加天空软件站 bbs.amtkjy.com 支持

版本 0.1.6

移除争渡网支持,争渡网自身以实现此套快捷键。

优化部分代码。