Greasy Fork is available in English.

去你大爷的 CSDN 全文阅读

把阅读更多的那个啥玩意儿给干掉

Tác giả
gqqnbig
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.554
Đánh giá
7 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
LGPL-3.0-only
Áp dụng cho
把阅读更多的那个啥玩意儿给干掉。

本脚本是greasyfork.org上最短且有效的去除CSDN全文阅读的脚本。

需要AdBlock或uMatrix等类似插件,禁止csdn.net以外的域名运行脚本。