Greasy Fork is available in English.

Confirm Report Hit

Ask for confirmation before reporting a hit to Mturk AHK friendly

Tác giả
Cristo
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
116
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho