Greasy Fork is available in English.

AC-双击选中高亮

双击选中高亮 或者 普通选中后按G高亮

Tác giả
inDarkness
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
224
Đánh giá
9 0 0
Phiên bản
2.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

双击文字内容高亮效果或者按G高亮
特别适合程序员这种来食用,方便查看上下文函数和变量位置

长内容的话,可以选中之后按G高亮文字