Greasy Fork is available in English.

Facebook Redirect to "Most Recent" News Feed (kuminhdey)

Redirects facebooks homepage to show the "Most Recent" News Feed rather than "Top Stories"

Filter: Last 30 days Last 365 days Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2021-08-21 0 1
2021-08-22 0 0
2021-08-23 0 1
2021-08-24 0 1
2021-08-25 0 1
2021-08-26 0 1
2021-08-27 0 1
2021-08-28 0 2
2021-08-29 0 2
2021-08-30 0 1
2021-08-31 0 2
2021-09-01 0 2
2021-09-02 0 1
2021-09-03 0 1
2021-09-04 0 2
2021-09-05 0 2
2021-09-06 0 0
2021-09-07 0 2
2021-09-08 0 2
2021-09-09 0 1
2021-09-10 0 2
2021-09-11 0 1
2021-09-12 0 0
2021-09-13 0 1
2021-09-14 0 1
2021-09-15 0 2
2021-09-16 0 2
2021-09-17 0 2
2021-09-18 0 1
2021-09-19 0 0
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV