Greasy Fork is available in English.

Auto Disable YouTube AutoPlay Next Video Setting

Auto disable YouTube's AutoPlay Next Video setting at top sidebar of video page

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.0.4 05-04-2021
  • v1.0.3 16-10-2018 Fix for changes on checkbox in YouTube
  • v1.0.2 26-05-2018 Fixed autoplay setting sometimes fails to be disabled
  • v1.0.1 27-11-2017