Greasy Fork is available in English.

Auto Disable YouTube AutoPlay Next Video Setting

Auto disable YouTube's AutoPlay Next Video setting at top sidebar of video page

Filter: Last 30 days Last 365 days Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2021-07-05 0 24
2021-07-06 0 30
2021-07-07 2 23
2021-07-08 2 26
2021-07-09 0 25
2021-07-10 0 27
2021-07-11 0 28
2021-07-12 0 28
2021-07-13 0 31
2021-07-14 0 27
2021-07-15 0 22
2021-07-16 0 23
2021-07-17 0 23
2021-07-18 1 0
2021-07-19 1 12
2021-07-20 0 18
2021-07-21 1 20
2021-07-22 1 20
2021-07-23 0 20
2021-07-24 0 20
2021-07-25 2 20
2021-07-26 0 22
2021-07-27 1 20
2021-07-28 0 21
2021-07-29 0 22
2021-07-30 0 23
2021-07-31 1 21
2021-08-01 0 17
2021-08-02 0 23
2021-08-03 0 16
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV