Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: вывоз остатков через отчет "Движение товаров - Запасы"

Добавляет кнопки вывоза остатков в отчет "Движение товаров - Запасы"

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
170
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/sales_report/by_storages