Greasy Fork is available in English.

Virtonomica.инфо: групповые операции

Позволяет устанавливать параметры сбыта для группы предприятий

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
96
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.14
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
 • *virtonomic*.*/*/main/company/view/*/unit_list
 • *virtonomic*.*/*/main/unit/view/*/trading_hall
 • *virtonomic*.*/*/main/unit/view/*/sale
 • *virtonomic*.*/*/main/unit/view/*/
 • *virtonomic*.*/*/window/unit/upgrade/*
 • *virtonomic*.*/*/window/unit/produce_change/*
 • *virtonomic*.*/*/window/unit/close/*
 • *virtonomic*.*/*/window/unit/market/sale/*
 • *virtonomic*.*/*/window/unit/view/*/virtasement
 • *virtonomic*.*/*/window/unit/changename/*
 • *virtonomic*.*/*/window/unit/view/*/project_create
 • *virtonomic*.*/*/window/unit/view/*/project_continue
 • *virtonomic*.*/*/window/unit/view/*/investigation
 • *virtonomic*.*/*/window/unit/view/*/set_experemental_unit