Greasy Fork is available in English.

Anistar: Autoconfirm age

Автоматически устанавливает cookie подтверждающее возраст на страницах Anistar. Полезно если не хранятся cookie.

Tác giả
Lain inVerse
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
31
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • anistar.org
  • /^https?:\/\/anistar\d*(\.[a-z]{2,3}){1,2}\//