Greasy Fork is available in English.

新版CSDN阅读体验提升

自动阅读全文;布局位置格式优化;删除上方导航、左侧分享、右下侧广告、下侧内容推荐;保留作者、相关文章、评论 ;图片居中;删除空段落;去除首行缩进;支持MathJax;

Tác giả
limity
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
3.538
Đánh giá
10 1 0
Phiên bản
0.0.5-20180201
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
GPL version 3
Áp dụng cho
自动阅读全文;
布局位置格式优化;
删除上方导航、左侧分享、右下侧广告、下侧内容推荐;
保留作者、相关文章、评论;

图片居中;
删除空段落;
去除首行缩进;
支持MathJax;