Greasy Fork is available in English.

Free soundsnap.com

Tính đến 2020-10-07 04:17:00 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.2.1 17-08-2019 слегка изменил стиль кнопки. не знаю зачем. просто захотелось
  • v0.2 17-08-2019
  • v0.1 05-10-2017