Greasy Fork is available in English.

Free soundsnap.com

Free download of sounds from soundsnap.com.

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.

  • v0.2.1 17-08-2019 слегка изменил стиль кнопки. не знаю зачем. просто захотелось
  • v0.2 17-08-2019
  • v0.1 05-10-2017