Greasy Fork is available in English.

Free soundsnap.com

Free download of sounds from soundsnap.com.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.2.1 - слегка изменил стиль кнопки. не знаю зачем. просто захотелось
  • v0.2
  • v0.1