Greasy Fork is available in English.

闲鱼搜索框

适配新版闲鱼首页,恢复导航栏的大搜索框,移除页面广告,显示列表页过滤栏的小搜索框,显示当前登录用户的出售/已售商品列表,显示商品下面的收藏按钮

Tác giả
yougg
Cài đặt hàng ngày
66
Số lần cài đặt
15.997
Đánh giá
58 2 1
Phiên bản
1.9.8
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

  • 适配新版闲鱼首页
  • 恢复导航栏的大搜索框
  • 显示列表页过滤栏的小搜索框
  • 显示当前登录用户的出售/已售商品列表
  • 显示商品下面的收藏按钮
  • 移除页面中App下载提示