Greasy Fork is available in English.

xpg2ydk

手抄网插件 ver 2.0.2014.8.12.1

Tác giả
xpg2ydk
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
37
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.0.2014.8.12.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

xpg2ydk
=======
ocg.xpg.jp翻译插件

说明

仅适用于ocg.xpg.jp网站。

点击 这里下载

卡组名翻译,卡片名称翻译,去广告。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

作者:科学PK上帝,827073274,247321453(菜菜)

运行环境

Chrome插件链接

更新历史

2014-4-28 6523张卡