Greasy Fork is available in English.

DTs Dashboard Charts

Adds charts to the mturk dashboard

Tác giả
DeliriumTremens
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
618
Đánh giá
1 1 0
Phiên bản
0.4b
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

This script requires the userscript 'HitDB' to function.