Greasy Fork is available in English.

MTurk Worst Case Scenario Calculator + Gauge

Shows what your approval rate would be in worst case scenario

Tác giả
DeliriumTremens
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
290
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
3.1dt
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho