Greasy Fork is available in English.

Today's Projected Earnings Plus Graph

Adds a projected earnings item to mturk dashboard

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.2b
  • v0.2b - fixed rounding bug so numbers are cleaner on tickmarks
  • v0.1b