Greasy Fork is available in English.

QQmusic playlist Input

try to take over the world!

Tác giả
ShirleyM
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
217
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

可以将QQ音乐的歌单导出,通过自行复制并保存为kwl格式来导入网易云音乐

使用方法

  • 点击导出歌单按钮
  • 复制右侧内容(不包含简介文字)
  • 粘贴到记事本中,保存
  • 修改文件后缀名为kwl
  • 打开网页版网易云音乐找到导入歌单按钮这里
  • 切换到酷我歌单导入
  • 导入歌单文件