Greasy Fork is available in English.

Custom Mturk Tab Titles

Adds new settings to the very bottom of your Dashboard page that allow you to set tab titles for urls.

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.