Greasy Fork is available in English.

Custom Mturk Tab Titles

Adds new settings to the very bottom of your Dashboard page that allow you to set tab titles for urls.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.