Greasy Fork is available in English.

Custom Mturk Tab Titles

Adds new settings to the very bottom of your Dashboard page that allow you to set tab titles for urls.

Tác giả
Cristo
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
225
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • https://www.mturk.com*