Greasy Fork is available in English.

隐心影视

在视频标题旁上显示“免费观看”按钮和“更多影片”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích 隐心百度云盘钥匙

Cài đặt script này
Tác giả
隐心
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.589
Đánh giá
9 0 0
Phiên bản
1.0.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

安装脚本后,在各大视频网站搜索想要看的VIP影片,然后点击到观看页面,在影片的上方或者下方会出现“免费观看”和“更多影片”按钮,点击免费观看即可无限制且免广告观看,如图所示: