Greasy Fork is available in English.

userscripts 只显示中文

在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

Tác giả
ywzhaiqi
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
12.630
Đánh giá
219 0 0
Phiên bản
1.7.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • greasyfork.org
  • http*://userscripts.org*/scripts*
  • http*://userscripts-mirror.org*/scripts*
  • http*://www.webextender.net*/scripts*

Mô tả của tác giả

在 userscripts、greasyfork、userscripts-mirror 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

效果图

更新