Greasy Fork is available in English.

Amazon Requester Inc Multiple

Keys A,S,D,Z,X,C to mark choices top to bottom and W Key to submit.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.