Greasy Fork is available in English.

吾爱破解网盘激活&提取码自动补全

激活吾爱破解论坛中的百度网盘链接,并自动补全提取码然后跳转到分享地址

Tính đến 2019-01-30 08:40:06 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Tác giả
猎隼丶止戈
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1.0.7
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

吾爱破解论坛百度网盘分享链接激活&提取码自动补全

脚本已经托管至gitee


2017年05月30日 下午2:37:12


参考脚本

 1. 吾爱破解网盘链接激活工具 by lsj8924
 2. 网盘提取工具

其它

 • 感谢Space°<294619027@qq.com>对脚本进行修复

更新日志

2018-04-23 新增蓝奏盘蓝链渲染(@Space294619027@qq.com

2018-05-04 新增360网盘蓝链渲染(@Space294619027@qq.com

2018-08-26 更新度盘与蓝奏盘正则(By Sp4ce

2018-10-16 (By Sp4ce

 • 换了个[个人认为]好看的样式
 • 修复了一个BUG(https://greasyfork.org/zh-CN/forum/discussion/44150/x?locale=zh-CN)
 • 更新下版本号

2018-10-18 (By Sp4ce

 • 修复百度云类似https://pan.baidu.com/s/1xk7fv-8OH6rbabpi-Op41g 的链接的正则,版本升为0.0.9.1

2018-10-24 (By Sp4ce
更新内容:

 1. 新增按钮:点击显示当前页网盘链接和密码
  图1
  图2
 2. 完善了一些功能
 3. 版本升至0.1.0.0

2018-10-24 (By Sp4ce

 • 修复一个小BUG
 • 版本更新至0.1.0.1
 • Happy Programers Day !
  ヾ§ ̄▽)ゞ2333333

2018-11-06 (By Sp4ce

 1. 添加样式部分详细说明
 2. 添加右侧按钮样式
 3. 版本更新到0.1.0.2

2018-11-20 (By Sp4ce

 1. 修复某些情况下弹出的表格有超出的情况
 2. 改一个CSS问题
 3. 升级下版本号
 4. 部分帖子问题仍然在解决中 (ノ`ー´)ノ┻━┻

2018-12-24 (By eaudouce

 • 修复网盘密码正则表达式

2018-12-24 (By Sp4ce

 • 更新百度网盘正则以修复https://greasyfork.org/zh-CN/forum/discussion/44150/x 反馈的第一个问题

2018-12-24

 • 添加蓝奏盘提取码自动补全功能

2019-01-29 (By Sp4ce

 1. 更换部分变量+注释
 2. 遍历数组重写
 3. 添加一个网盘链接为空的判断
 4. 修复一个小BUG
 5. 各位新年快乐!