Greasy Fork is available in English.

Loose Content Injector

Intended for use with userscripts to create a loose coupling with a webpage allowing the userscript to dynamically inject content and easily adapt.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/30051-loose-content-injector/code/Loose%20Content%20Injector.js?version=243876

Tác giả
Drawbackz
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20180117093733
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web