Greasy Fork is available in English.

Amazon Requester Inc Yes/No

Use keys to select options in the Mturk Hit

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.